თბილისის პირველი საერთაშორისო
საზაფხულო სკოლა

„ლოგიკა, ენა, ხელოვნური ინტელექტი“

ეძღვნება საქართველოში კლასიკური მათემატიკური ლოგიკის სკოლის ფუძემდებლის,
მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწის, შალვა ფხაკაძის ხსოვნას

საზაფხულო სკოლის მიზნები

თბილისის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის „ლოგიკა, ენა, ხელოვნური ინტელექტი“ მამოძრავებელი ამოცანაა ქართული და აფხაზური ენების სრულყოფილად მცოდნე ხელოვნური ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემების ანუ, რაც იგივეა, ქართული და აფხაზური ენების ახალი - ტექნოლოგიური ანბანების აგება, რის აუცილებლობასაც უკვე კარს მომდგარ და სანახევროდ უკვე ამოქმედებულ ციფრულ ეპოქაში პირდაპირობით გვკარნახობს საქართველოს სახელმწიფო ენების - ქართულისა და აფხაზურის ციფრული კვდომის საფრთხისგან დაცვის ქართული სახელმწიფოებრივი ვალდებულება.

აქედან გამომდინარე, ჩვენი პირველეტაპობრივი მიზანია სკოლის მსმენელებისათვის, კერძოდ კი - სკოლის ადგილობრივი მსმენელებისათვის ლოგიკის, ენისა და ხელოვნური ინტელექტის მიზნების, მეთოდების, უკვე მიღწეული შედეგებისა და სამომავლო პერსპექტივების მეტად მაღალი ენობრივ-კულტურული მნიშვნელობების სიღრმისეული გაცნობა-გააზრება, რაც, ცხადია, აუცილებელი საფუძველია ზოგადსაკაცობრიო თვალსაზრისებით ამ დღეს მეტად მნიშვნელოვან ინტერდისციპლინურ სამეცნიერო სფეროში ადგილობრივი ახალგაზრდა კადრების შემდგომი მზარდი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, რაც, თავის მხრივ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ციფრულ ეპოქაში ჯერ კიდევ ტექნოლოგიურად არასაკმარისად მხარდაჭერილი ქართული, მით უფრო აფხაზური ენის ციფრული კვდომის საფრთხისგან დაცვისა და ტექნოლოგიური განვითარებისათვის.


ამონაწერი საქართველოს კონსტიტუციიდან

საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში − აგრეთვე აფხაზური. სახელმწიფო ენა დაცულია ორგანული კანონით.


„პირველი ნიშანი ერის ვინაობისა ენაა.“ - ილია ჭავჭავაძე (1837-1907)

„როდესაც დედ-მამა შვილებს აშორებს დედა-ენასა და მის ნაცვლად აზეპირებინებს რომელსამე უცხო ენასა, რასა შვება იგი ამით? უდიდეს და უბადლო მოძღვარს ხელიდან ართმევს თავისს შვილებსა და აბარებს მათ უხეირო და უსულდგმულო მასწავლებელს. სრულიად საჭირო არ არის შორს გამჭვრეტი ჭკუა, რომ ამისთანა ბავშვს კაცმა უწინასწარმეტყველოს უნუგეშო მომავალი.“ - იაკობ გოგებაშვილი (1840-1912)

„რომელი ევროპული ენები განვითარდება ინფორმაციისა და ცოდნის საზოგადოებრივ ქსელში, და რომელი ენებია განწირული გაქრობისთვის? ... ევროპას ჭირდება ძლიერი და ადვილად ხელმისაწვდომი ენობრივი ტექნოლოგიები ყველა ევროპული ენისათვის“ - მეტა-ქსელის კვლევა ”ევროპის ენები ციფრულ ეპოქაში” (2010-2012)


სპონსორები და მხარდამჭერები


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროგრამა

9 სექტემბერი, ორშაბათი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მცირე საკონფერენციო დარბაზი

კონსტანტინე ფხაკაძე

მერაბ ჩიქვინიძე

გიორგი ჩიჩუა

ლაშა აბზიანიძე

ალექსანდრე მასხარაშვილი

გუნდური შეჯიბრის მაორგანიზებელი ჯგუფი

გუნდურ შეჯიბრზე გადასაწყვეტი ამოცანების დასმა და მათ გასააზრებლად აუცილებელი განმარტებების მიცემა

კონსტანტინე ფხაკაძე

მერაბ ჩიქვინიძე

გიორგი ჩიჩუა

ლაშა აბზიანიძე

ალექსანდრე მასხარაშვილი

გუნდური შეჯიბრის მაორგანიზებელი ჯგუფი

დამატებითი განმარტებები შეჯიბრზე გადასაწყვეტ ამოცანებზე

შესვენება - ყავა და ჩაი

ლაშა აბზიანიძე

ბუნებრივი თეორემების მამტკიცებელი ბუნებრივი ენისთვის

ალექსანდრე მასხარაშვილი

ლოგიკური გრამატიკები ბუნებრივი ენებისთვის: სინტაქსი, სემანტიკა და მათი ურთიერთმიმართება

ჟან-ფილიპ ბერნარდი

ბუნებრივი ენის ალბათური სემანტიკა.

კონსტანტინე ფხაკაძე

ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები

კონსტანტინე ფხაკაძე

მერაბ ჩიქვინიძე

გიორგი ჩიჩუა

ლაშა აბზიანიძე

ალექსანდრე მასხარაშვილი

გუნდური შეჯიბრის მაორგანიზებელი ჯგუფი

საკონსულტაციო შეხვედრა შეჯიბრში მონაწილე გუნდებთან

გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა სკოლის ლექტორებისათვის - ბანკეტი

10 სექტემბერი, სამშაბათი.

დილა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მცირე საკონფერენციო დარბაზი

თემურ კუცია

დამტკიცების და ამოხსნის მეთოდები ურანგო ლოგიკურ თეორიებში.

ბაგჰერ ბაბაალი

ნეირონული ქსელები და N- გრამატიკებზე დაფუძნებული ენის მოდელები უწყვეტი მეტყველების ამომცნობისათვის.

შესვენება - ყავა და ჩაი

შუადღე - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, მცირე საკონფერენციო დარბაზი

საქართველოში კლასიკური მათემატიკური ლოგიკის სკოლის ფუძემდებლის, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწის, შალვა ფხაკაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესიის გახსნა

ხიმურ რუხაია

შალვა ფხაკაძის სამეცნიერო მოღვაწეობის მოკლე მიმოხილვა.

ალექსანდრე კირთაძე

ინვარიანტული ზომების ძლიერი ერთადერთობის თვისების შესახებ.

ალექსანდრე ხარაზიშვილი

თითქმის ინვარიანტული სიმრავლეების გამოყენებების შესახებ.

კონსტანტინე ფხაკაძე

აღნიშვნათა თეორია როგორც ქართული ენის თეზისებისა და ლოგიკური გრამატიკის თეორიული საფუძველი.

ზურაბ ხასიდაშვილი

აღნიშვნათა თეორიიდან გამოსახულებათა გადამწერ სისტემებამდე.

თემურ კუცია

აღნიშვნათა თეორია, თარგთა აღრიცხვა და სასრული ტიპის შეთანადებები.

ყავა და ჩაი და არამხოლოდ - ალაფურშეტი

კულტურული და გასტრონომიული ექსკურსია ძველ თბილისში

11 სეტემბერი, ოთხშაბათი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მცირე საკონფერენციო დარბაზი

თემურ კუცია

დამტკიცების და ამოხსნის მეთოდები ურანგო ლოგიკურ თეორიებში.

იოჰან ბოსი

პარალელური სემანტიკური ბანკი: მრავალენოვანი თარგმანთა კორპუსი ანოტირებული კომპოზიციური სემანტიკური გამოსახულებებით.

შესვენება - ყავა და ჩაი

ალექსანდრე მასხარაშვილი

ლოგიკური გრამატიკები ბუნებრივი ენებისთვის: სინტაქსი, სემანტიკა და მათი ურთიერთმიმართება.

ჟან-ფილიპ ბერნარდი

ბუნებრივი ენის ალბათური სემანტიკა.

კონსტანტინე ფხაკაძე

მერაბ ჩიქვინიძე

გიორგი ჩიჩუა

ლაშა აბზიანიძე

ალექსანდრე მასხარაშვილი

გუნდური შეჯიბრის მაორგანიზებელი ჯგუფი

საკონსულტაციო შეხვედრა შეჯიბრში მონაწილე გუნდებთან

12 სეტემბერი, ხუთშაბათი - ექსკურსია.

ექსკურსია

ექსკურსიის დეტალები მომავალში განთავსდება.

13 სეტემბერი, პარასკევი.

საქართველოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მცირე საკონფერენციო დარბაზი

ლაშა აბზიანიძე

ბუნებრივი თეორემების მამტკიცებელი ბუნებრივი ენისთვის.

იოჰან ბოსი

პარალელური სემანტიკური ბანკი: მრავალენოვანი თარგმანთა კორპუსი ანოტირებული კომპოზიციური სემანტიკური გამოსახულებებით.

შესვენება - ყავა და ჩაი

ალექსანდრე მასხარაშვილი

ლოგიკური გრამატიკები ბუნებრივი ენებისთვის: სინტაქსი, სემანტიკა და მათი ურთიერთმიმართება.

ჟან-ფილიპ ბერნარდი

ბუნებრივი ენის ალბათური სემანტიკა.

კონსტანტინე ფხაკაძე

მერაბ ჩიქვინიძე

გიორგი ჩიჩუა

ლაშა აბზიანიძე

ალექსანდრე მასხარაშვილი

გუნდური შეჯიბრის მაორგანიზებელი ჯგუფი

საკონსულტაციო შეხვედრა შეჯიბრში მონაწილე გუნდებთან

14 სექტემბერი, შაბათი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მცირე საკონფერენციო დარბაზი

ლაშა აბზიანიძე

ბუნებრივი თეორემების მამტკიცებელი ბუნებრივი ენისთვის.

კონსტანტინე ფხაკაძე

ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები

შესვენება - ყავა და ჩაი

ბაგჰერ ბაბაალი

ნეირონული ქსელები და N- გრამატიკებზე დაფუძნებული ენის მოდელები უწყვეტი მეტყველების ამომცნობისათვის.

კონსტანტინე ფხაკაძე

მერაბ ჩიქვინიძე

გიორგი ჩიჩუა

ლაშა აბზიანიძე

ალექსანდრე მასხარაშვილი

შეჯიბრში მონაწილე გუნდების პრეზენტაციები და შედეგების შეჯამება.

სკოლის დახურვა

გამარჯვებული გუნდის დასახელება; გამარჯვებული გუნდისთვის წამახალისებელი სიგელისა და ფულადი ჯილდოს გადაცემა; მომავლის პერსპექტივების განსაზღვრა.

სკოლის ლექტორების გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა, ბანკეტი

15 სეტემბერი, კვირა. მოწვეული სტუმრების გასვლის დღე.

ლექტორები

speaker 12

ჟან-ფილიპ ბერნარდი

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს სალექციო კურსს „ბუნებრივი ენის ალბათური სემანტიკა“.

speaker 11

იოჰან ბოსი

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს სალექციო კურსს „პარალელური სემანტიკური ბანკი: მრავალენოვანი თარგმანთა კორპუსი ანოტირებული კომპოზიციური სემანტიკური გამოსახულებებით“.

speaker 10

თემურ კუცია

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს სალექციო კურსს „დამტკიცების და ამოხსნის მეთოდები ურანგო ლოგიკურ თეორიებში“.

speaker 4

ლაშა აბზიანიძე

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს სალექციო კურსს „ბუნებრივი თეორემების მამტკიცებელი ბუნებრივი ენისთვის“.

speaker 13

ბაგჰერ ბაბაალი

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს სალექციო კურსს „ნეირონული ქსელები და N-გრამატიკებზე დაფუძნებული ენის მოდელები უწყვეტი მეტყველების ამომცნობისათვის“.

speaker 5

ალექსანდრე მასხარაშვილი

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს სალექციო კურსს „ლოგიკური გრამატიკები ბუნებრივი ენებისთვის: სინტაქსი, სემანტიკა და მათი ურთიერთმიმართება“

speaker 6

ხიმურ რუხაია

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს ლექციას თემაზე „შალვა ფხაკაძის სამეცნიერო მოღვაწეობის მოკლე მიმოხილვა“.

speaker 9

ალექსანდრე ხარაზიშვილი

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს ლექციას თემაზე “თითქმის ინვარიანტული სიმრავლეების გამოყენებების შესახებ”, რომელიც ეძღვნება შალვა ფხაკაძის სამეცნიერო მოღვაწეობის პირველ - ლოგიკამდელ ეტაპს.

speaker 14

ალექსი კირთაძე

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს ლექციას თემაზე „ინვარიანტული ზომების ძლიერი ერთადერთობის თვისების შესახებ“, რომელიც ეძღვნება შალვა ფხაკაძის სამეცნიერო მოღვაწეობის პირველ - ლოგიკამდელ ეტაპს.

speaker 7

ზურაბ ხასიდაშვილი

საზაფხულო სკოლაში იგი წაიკითხავს ლექციას თემაზე „აღნიშვნათა თეორიიდან გამოსახულებათა გადამწერ სისტემებამდე“

speaker 1

კონსტანტინე ფხაკაძე

საზაფხულო სკოლის ხელმძღვანელი

ჰაკათონი

სეზონური სკოლის გუნდური შეჯიბრის (ჰაკათონის) შესახებ: სეზონური სკოლა ორგანიზებას უკეთებს გუნდურ შეჯიბრს (იხილეთ პროგრამა). გუნდურ შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია გუნდის ლიდერმა გაიაროს რეგისტრაცია (იხილეთ გუნდის სარეგისტრციო ფორმა რეგისტრაციის ბმულზე). ამასთან, პირველ სამ ადგილზე გასულ გუნდს გადაეცემა გამარჯვებულის სიგელი და ფულადი ჯილდო (პირველი ადგილი - 500 ლარი, მეორე ადგილი 300 ლარი, მესამე ადგილი - 200 ლარი).

სტუდენტის რეგისტრაცია

სკოლის კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ
სერტიფიკატი

რეგისტრაცია წარმატებით დასრულდა

გუნდის რეგისტრაცია

გუნდურ შეჯიბრში გამარჯვებულ გუნდს გადეცემა
გამარჯვებულის სიგელი

რეგისტრაცია წარმატებით დასრულდა

მგზავრობა

  • ქუთაისის აეროპორტში (KUT)

    ქუთაისი არის ქალაქი დასავლეთ საქართველოში. თბილისიდან ქუთაისამდე 221 კილომეტრია და ქუთაისსა და თბილისს შორის საჭირო სამგზავრო დროა 3.5 საათი. ინფორმაცია ქუთაისიდან თბილისისკენ მიმავალ ავტობუსების შესახებ შეგიძლიათ მოიძიოთ ვებ-საიტზე: Gergian Bus Website WizzAir (დაბალი ღირებულების ავიაკომპანია) ფუნქციონირებს ქუთაისის აეროპორტში.WizzAir

    თბილისის აეროპორტში (TBS)

    თბილისის მიმართულებით ფრენები ძირითადად სრულდება Turkish Airlines, Lufthansa და Pegasus Airlines მიერ. Turkish Airlines Lufthansa Pegasus Airlines

  • საქართველოში ტაქსით მგზავრობა საკმაოდ იაფია (5-12 ლარი, დაახლოებით 2-4 ევრო). უცხოელებს ჩვენ გთავაზობთ იანდექს ტაქსის (Yandex Taxi) აპლიკაციას, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ გუგლ პლეი სტორი (Google Play Store) და ეფლი აფ სტორიდან (Apple App Store). საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ასევე ხელმისაწვდომია. მიკროავტობუსი, ავტობუსი, მეტროს ხარჯები მხოლოდ 0.5 ლარს (დაახლოებით 0.2 ევროს) შეადგენს. ზოგიერთი მიკროავტობუსით მგზავრობა 0.8 ლარი (დაახლოებით 0.3 ევრო) ღირს.

საორგანიზაციო და პროგრამული კომიტეტი

staff 5

კონსტანტინე დემურჩევი

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

staff 6

დავით კურცხალია

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

staff 4

შალვა მალიძე

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

staff 2

მერაბ ჩიქვინიძე

სკოლის კოორდინატორი

staff 3

გიორგი ჩიჩუა

სკოლის ასისტენტი

staff 1

კონსტანტინე ფხაკაძე

საზაფხულო სკოლის ხელმძღვანელი

არქივი

კონტაქტი

მისამართი

საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი

ტელეფონის ნომერი

+995 555 543 744

ინფორმაცია გადმოგზავნილია
;