საორგანიზაციო და პროგრამული კომიტეტი

Speaker 1

კონსტანტინე ფხაკაძე არის საზაფხულო სკოლის ხელმძღვანელი და სკოლის გუნდური შეჯიბრის მაორგანიზებელი ჯგუფისა და პროგრამული და საორგანიზაციო კომიტეტების თავმჯდომარე.

კონსტანტინე ფხაკაძის სამეცნიერო ინტერესთა სფეროა ლოგიკა, ენა, ხელოვნური ინტელექტი. კერძოდ, 2002 – 2007 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ის ხელმძღვანელობდა ქართული ენის სრული მათემატიკური და ტექნოლოგიური დაფუძნების მიზნებით მოქმედ სახელმწიფო-მიზნობრივ პროგრამასა „კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში“ და ამავე მიზნით მოქმედ საუნივერსიტეტო სემინარს „ლოგიკა, ენა, გამომთვლელი“. 2004 წელს იმავე უნივერსიტეტში იმავე მიზნებით მან დააფუძნა „ბუნებრივი ენების ლოგიკის“ საბაკალავრო სპეციალიზაცია, 2005-2006 წლებში კი - „მათემატიკური ლინგვისტიკის“ სამაგისტრო სპეციალობა.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გასვლის შემდეგ მან მის გარშემო თავმოყრილ ახალგაზრდებთან ერთად დააფუძნა და 2008-2011 წლებში ხელმძღვანელობდა არაფორმალურად მოქმედ „ქართული ენის, ლოგიკისა და გამომთვლელის ღია ინსტიტუტს“ (https://geoanbani.com/other/gllc.ge/index.html).
2011 წლიდან ის არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის მხარდაჭერითა და ქართული ენის ციფრული კვდომის საფრთხისგან დაცვის მიზნით მის მიერვე წარდგენილი სამოქმედო გეგმით დაფუძნებული „ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“ (https://geoanbani.com/) დირექტორი, სადაც ის ხელმძღვანელობს ქართული და აფხაზური ენების კულტურული დაცვისა და ტექნოლოგიური განვითარების მიზნებზე მიმართულ გრძელვადიან პროექტებს „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“ (მოქმედებს 2012 წლიდან), „აფხაზური ენის სრული ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის გეგმა-პროგრამა“ (მოქმედებს 2015 წლიდან). გარდა ამისა, 2012 წლიდან ის არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის პროფესორი.
კონსტანტინე ფხაკაძე არის 190-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის, 5 მონოგრაფიული ნაშრომისა და ორი პატენტირებული გამოგონების ავტორი. როგორც მომხსენებელს და, ასევე, როგორც პროგრამული/საორგანიზაციო კომიტეტის წევრს/თავმჯდომარეს მას მონაწილეობა აქვს მიღებული 60-ზე მეტი კონფერენციის, სეზონური სკოლისა და სამეცნიერო ვორკშოფის მუშაობასა და ორგანიზებაში.
კონსტანტინე ფხაკაძის სამეცნიერო საქმიანობის მთავარი შედეგია ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლების შემუშავება, რომელიც არის ქართული ენის პირველი ჩომსკი-მონტეგიუს ტიპის მათემატიკური თეორია ანუ გრამატიკა.
მისი სამეცნიერო საქმიანობის მეტად მნიშვნელოვანი შედეგია აგრეთვე მისივე დოქტორებისა და ახალგაზრდა კოლეგების თანამონაწილეობით შემუშავებული ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური ვებ-კორპუსი, მოკლედ, ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსი (https://corpus.ge/). ხაზგასასმელია, რომ ეს ერთადერთი ქართული თვითგანვითარებადი კორპუსი, რომელიც დღეს-დღეობით არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოცულობითი და ტექნოლოგიურად ყველაზე უფრო მეტად მხარდაჭერილი ქართული კორპუსი (იხილეთ https://geoanbani.com/HTML/aboutUs.html მისამართზე განთავსებული მონოგრაფიული ნაშრომი „ქართული ინტელექტუალური ვებ-კორპუსი: მიზნები, მეთოდები, რეკომენდაციები“), შემუშავდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით განხორციელებული გრძელვადიანი პროექტების „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“ და „აფხაზური ენის სრული ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის გეგმა-პროგრამა“ იმ AR/122/4-105/14 ქვეპროექტის ფარგლებში, რომელიც თავად ფონდმა 2017 წელს ფონდის წარმატებულ პროექტად გამოაცხადა (იხილეთ https://rustaveli.org.ge/geo/tsarmatebuli-proeqebi/kidev-erti-nabiji-mosaubre-kartuli-tvitganvitarebadi-intelektualuri-korpusisaken მისამართზე განთავსებული მასალა).
გარდა ამისა, მისი საზოგადოებრივი საქმიანობის მთავარი შედეგი ისაა, რომ სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტის გ) ქვეპუნქტით (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2931198?publication=3) სახელმწიფო ენის სრული ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა ქვეყნის ორგანული კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებად არის განსაზღვრული.

;