აპლიკაციები

ქართული ინტელექტუალური
ვებ-კორპუსი
ქართული ორთოგრაფიული
მართლმწერი
ქართული მრავალენოვანი
ხმოვანი ლექსიკონი
ქართული მრავალენოვანი
სასაუბრო დამხმარე
გუგლის მთარგმნელის
ქართული გაფართოება
ხმიდან ხმაზე
ქართულად მთარგმნელი
ყველა აპლიკაცია
ფონდში გაკეთებულ შემოწირულობათა სრული სია
კალენდარული თანმიმდევრობით
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული
ენის ტექნოლიგიზების ფონდის საბანკო რეკვიზიტები
 • 12
  აგვ
  მრავალენოვანი საურთიერთობო დამხმარე ქართველ მეტყველება ...
 • 7
  სექ
  მრავალენოვანი საურთიერთობო დამხმარე ქართველ მეტყველება ...
 • 27
  ოქტ
  მრავალენოვანი საურთიერთობო დამხმარე ქართველ მეტყველება ...
სტუ ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის
ელ-ჟურნალი:
"ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი"
N5 (2015 წლის იანვარი) :
6
ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი - XXI საუკუნის ერთ-ერთი უმთავრესი ქართული გამოწვევა
(მოხსენება გაკეთებული 2013 წლის საპარლამენტო კოფერენციაზე „ქართული ენა - 21-ე საუკუნის გამოწვევები“ -  https://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/ganatlebis-mecnier...
ავტორი: კონსტანტინე ფხაკაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართული ენის
ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის დირექტორი, სტუ პროფესორი)
არქივი