ქართული ხმოვანი
ბრაუზერი
ქართული ინტელექტუალური
ვებ-კორპუსი
ქართული ორთოგრაფიული
მართლმწერი
ქართული მრავალენოვანი
ხმოვანი ლექსიკონი
ქართული მრავალენოვანი
სასაუბრო დამხმარე
გუგლის მთარგმნელის
ქართული გაფართოება
ხმიდან ხმაზე
ქართულად მთარგმნელი
ინგლისური ენის
სასწავლო
ქართული უნივერსალური
ჭკვიანი კორპუსი
ქართული ლოგიკური და
სემანტიკური ანალიზატორი
ქართული ჭკვიანი
ჟურნალი
ქართული ჭკვიანი
ფურცელი
ქართული ლოგიკური
ამოცანების გენერირებისა
და ტესტირების
ავტომატური სისტემა
ქართული ლოგიკური
ანალოგიების გენერირებისა
და ტესტირების
ავტომატური სისტემა