წინადადებების რაოდენობა:
ქვემოთ მოცემული პასუხებიდან აირჩიეთ ერთ-ერთი:

მართებულია მხოლოდ 1 და 4;
მართებულია მხოლოდ 2;
მართებულია მხოლოდ 3;
მართებულია მხოლოდ 4;
არცერთი პასუხი არ არის მართებული
თქვენ დააგროვეთ ქულა -დან

პროცენტი: %.