ააგე ენობრივად მოცემული პროპოზიციული ცვლადისა და საკუთრივი პროპოზიციული კონსტანტის შემცველი ლოგიკური ამოცანა

განსაზღვრე ამოცანის პროპოზიციული ცვლადების ენობრივი მნიშვნელობები! განსაზღვრე ამოცანის საკუთრივი პროპოზიციული კონსტანტების ენობრივი მნიშვნელობები! კავშირიანი წინადადების რაოდენობა:
და - კავშირიანი წინადადების რაოდენობა:
ან, ან - კავშირიანი წინადადების რაოდენობა:
თუ, მაშინ - კავშირიანი წინადადების რაოდენობა:
წართქმითი უკავშირო წინადადებების ანუ T პროპოზიციული კონსტანტების რაოდენობა:
აირჩიე ამოცანის სირთულის მახასიათებელი:

ქვემოთ მოცემული პასუხებიდან აირჩიეთ ერთ-ერთი:

მართებულია მხოლოდ 1 და 4;
მართებულია მხოლოდ 2;
მართებულია მხოლოდ 3;
მართებულია მხოლოდ 4;
არცერთი პასუხი არ არის მართებული