პროპოზიციული ცვლადების რაოდენობა:
კონსტანტების რაოდენობა:
წინადადებების რაოდენობა:
ამოცანის სირთულე:
ქვემოთ მოცემული პასუხებიდან აირჩიეთ ერთ-ერთი:

მართებულია მხოლოდ 1 და 4;
მართებულია მხოლოდ 2;
მართებულია მხოლოდ 3;
მართებულია მხოლოდ 4;
არცერთი პასუხი არ არის მართებული