ააგე ენობრივად მოცემული პროპოზიციული ცვლადისა და საკუთრივი პროპოზიციული კონსტანტის შემცველი ლოგიკური ამოცანა

განსაზღვრე ამოცანის პროპოზიციული ცვლადების ენობრივი მნიშვნელობები! განსაზღვრე ამოცანის საკუთრივი პროპოზიციული კონსტანტების ენობრივი მნიშვნელობები! კავშირიანი წინადადების რაოდენობა:
და - კავშირიანი წინადადების რაოდენობა:
ან, ან - კავშირიანი წინადადების რაოდენობა:
თუ, მაშინ - კავშირიანი წინადადების რაოდენობა:
წართქმითი უკავშირო წინადადებების ანუ T პროპოზიციული კონსტანტების რაოდენობა:
აირჩიე ამოცანის სირთულის მახასიათებელი: