სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი
ქართული ენა და ლოგიკა
№ 1 (იანვარი-ივნისი 2005წ.)
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი
ქართული ენა და ლოგიკა
№ 2 (ივლისი-დეკემბერი 2005წ.)
Barbara H. Partee, Alice ter Meulen, Robert E.Wall
Mathematical Methods in Linguistics (თარგმანი)
მათემატიკური მეთოდები ენათმეცნიერებაში

მათემატიკური და ბუნებრივი ენების
ზოგადი ლოგიკური საფუძვლები
ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები
თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში

R. Hausser - Foundations of Computational Linguistics (თარგმანი)
გამოთვლითი ენათმეცნიერების საფუძვლები

ნაწილი II - გრამატიკული თეორიები

ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალის
"ქართული ენა და ლოგიკა" ყოველწლიური დამატება
№ 1 (2007 წ.)

მესამე ღია რესპუბლიკური სასემინარო კვირეული
ლოგიკა, ენა, გამომთვლელი
სასემინარო კვირეულის მოხსენებები
(11-18 აპრილი 2007 წ.)

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი
ქართული ენა და ლოგიკა
სპეციალური გამოცემა №3, №4, №5, №6 - I ნაწილი (2006-2007 წ.)