01.07.2008 ღია სემინარი 2000-2007 წლებში თსუ-ში მიმდინარე კვლევების შედეგების უფრო დეტალური პრეზენტირების მიზნით (თსუ II კოპუსი).

თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტმა ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის კონსტრუირების მიზნით 2000-2007 წლებში თსუ-ში მიმდინარე კვლევების შედეგების უფრო დეტალური პრეზენტირების მიზნით 2008 წლის 1 ივლისს, თსუ II კორპუსის სასემინარო დარბაზში, ორგანიზება გაუკეთა ღია სასემინარო დღეს. სასემინარო საკითხების ჩამონათვალი:

  • ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის სასაფუძვლო საკითხების მიმოხილვითი ანალიზი – კ.ფხაკაძე
  • ქართული მეტყველების კომპიუტერული ამომცნობის კონსტრუირების მიზნით თსუ-ში მიმდინარე კვლევების მიმოხილვითი ანალიზი – გ. ჩიჩუა
  • თსუ საგრანტო ქვეპროგრამის - “ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური გამოყენებანი” - სასაფუძვლო შედეგების, მისაღწევი მიზნებისა და გამოყენებადი მეთოდების მოკლე მიმოხილვა – კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, კ. გაბუნია