ქართული ენის კორპუსი

ქართული ენის სინტაქსური და მორფოლოგიური მართლმწერი/ მათემატიკურ (ფორმალურ) ენაზე მთარგმნელი

N და A ტიპის ავტომატური ტაგერი
V ტიპის ავტომატური ტაგერი
N და A ტიპის ავტომატური ანალიზატორი

ლოგიკური ამომხსნელი/კითხვებზე მოპასუხე

ქართული ხმოვანი ბრაუზერი (საიტებთან სასაუბრო ურთიერთობის საცდელ-სამომხმარებლო სისტემა)


ლოგიკური ამოცანების გენერაცია/ტესტირებაქართული ტექსტების მკითხველი

ქართული მეტყველების გამომცნობი

სეგმენტატორი